Gemak, zekerheid én voordeel!

nummer 2020-001

Bijzondere voorwaarden Dyade Voordeelservice BV

Deze Bijzondere voorwaarden en de daarin vastgelegde bepalingen zijn – naast de Algemene Voorwaarden (ALV) van Dyade Voordeelservice BV (hierna: VDS) – van toepassing op de Onderwijssector (zie artikel 2), die gebruikmaakt van diensten en/of producten, die via de website(s) van VDS door Leveranciers/Zakenpartners van VDS worden aangeboden, komen als volgt overeen:
 1. VDS
  1. VDS houdt zich als belangenbehartiger bezig met het verlenen van diensten aan de Onderwijssector.
  2. De in sub a genoemde diensten bestaan uit het realiseren van inkoopvoordelen op diensten en/of producten van Leveranciers/Zakenpartners door gunstige(re) afspraken te maken over prijs versus kwaliteit en/of voorwaarden.
  3. In het kader van sub a en b stelt VDS de Leverancier/Zakenpartner in de gelegenheid om de overeengekomen dienst en/of het product via de website(s) van VDS aan te bieden en te verkopen aan Schoolbesturen.
 1. Onderwijssector Onderwijssector in algemene zin zijn partijen zoals: schoolorganisaties, onderwijsinstellingen, schoolbesturen, etc. hierna Schoolbesturen, die gebruik maken van de diensten van VDS, zoals omschreven in artikel 1.
  1. Leveranciers/Zakenpartners
   1. Leveranciers zijn de Zakenpartners waarmee VDS, in de hoedanigheid van belang behartiger van Cliënten, collectieve afspraken heeft gemaakt over prijs versus kwaliteit en/of voorwaarden over door hen te leveren diensten en/of producten.
   2. VDS is op geen enkele manier juridisch verbonden met c.q. onderdeel van de desbetreffende Leverancier/Zakenpartner.
   3. Schoolbesturendie-zoalsbepaaldinartikel2-gebruikmakenvaneendienst en/of product, die wordt aangeboden op de website(s) van VDS, gaan alleen een overeenkomst aan met de desbetreffende Leverancier/Zakenpartner dus niet met VDS.
  1. Privacyverklaring
   1. In aanvulling op de activiteiten, die worden genoemd in de hier voor genoemde aanhef en artikel 1, is het verzamelen van Persoonsgegevens inherent aan deze activiteiten.
   2. Vanwege het verzamelen van Persoonsgegevens zoals benoemd in sub a, verwijst VDS, over “hoe met het verzamelen van privacygegevens wordt omgegaan” naar de privacyverklaring die op de Website van www.dyadevoordeelservice.nl staat vermeld.
 1. Prijs versus kwaliteit en voorwaarden van diensten en/of producten
  1. Inaanvullingopartikel1heeftVDSbijSchoolbesturen(steeds)onderzoekgedaan naar de wens voor bepaalde diensten en/of producten.
  2. UitdienhoofdeheeftVDSineenzekereperiodemarktonderzoekgedaaneneenkeuze gemaakt bij welke Leverancier gemiddeld kan worden voldaan voor wat betreft prijs versus kwaliteit en voorwaarden aan de wens van Schoolbesturen voor bepaalde diensten en/of producten.
  3. Gezien het gestelde in sub a en b zijn door VDS op basis van een inspanningsverbintenis binnen de in sub b bedoelde periode keuzes gemaakt voor bepaalde Leveranciers die gemiddeld kunnen voldoen aan door VDS vastgestelde wensen.
  4. De inspanningsverbintenis zoals benoemd in sub c betekent dat VDS uitdien hoofde niet aansprakelijk is voor enig financieel nadeel vanwege eventuele afwijkingen in prijs versus kwaliteit, veiligheid, bruikbaarheid, of enig ander aspect van de dienst en/of product die door VDS is geselecteerd op basis van de wensen van Schoolbesturen. Eventuele afwijkingen in kwaliteit e.d. worden door de desbetreffende Leverancier/Zakenpartner gegarandeerd.
 1. Wat te doen in geval van klachten, annulering, restituties, problemen
  1. Bij annulering van je aankoop of het indienen van een klacht en/of daarmee samenhangende restituties of het melden van problemen (hierna: conflict) dient door een Schoolbestuur rechtstreeks contact gelegd te worden met de desbetreffende Leverancier/Zakenpartner van de dienst en/of product.
  2. VDS is niet verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen respectievelijk de levering van de dienst(en) en/of product(en) die door de Leverancier/Zakenpartner via website(s) van VDS worden aangeboden.
  3. In geval een Schoolbestuur het met de Leverancier/Zakenpartner over een conflict niet eens kan worden, zal VDS op verzoek van het Schoolbestuur op inspanningsbasis een bemiddelende rol spelen.
 1. VDS en vergoeding voor haar dienstverlening
  1. VDSbrengtgeenkosteninrekeningaanSchoolbesturendiegebruikmakenvande diensten van VDS.
  2. VDSontvangtvandeLeverancier/Zakenpartnereenfeevoorhaarinspanningen.
 1. Prioriteitsbepaling
   In het geval dat bij het uitvoeren van de activiteiten zoals omschreven in artikel 1 deze Bijzondere voorwaarden in het geding zijn, geldt de volgende prioriteitsbepaling:
  1. Indien bij toepassing van deze Bijzondere voorwaarden en de daarin vastgelegde bepaling(en) strijdig is (zijn) met de ALV, gaan de bepalingen in deze Bijzondere voorwaarden vóór op de bepalingen in de ALV.
  2. In die gevallen waarin deze Bijzondere voorwaarden niet voorzien, blijven te allen tijde de bepalingen in de ALV van kracht.

nummer 2020-001

Bijzondere voorwaarden Dyade Voordeelservice BV

Deze Bijzondere voorwaarden en de daarin vastgelegde bepalingen maken – naast de Algemene Voorwaarden (ALV) van Dyade Voordeelservice BV (hierna: VDS) – onlosmakelijk onderdeel uit van de Overeenkomst die is aangegaan door de
rechtspersoon of de natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf waarmee Opdrachtnemer een Overeenkomst aangaat of is aangegaan (hierna: Opdrachtgever) met Dyade Voordeelservice BV (hierna: Opdrachtnemer).

Gezamenlijk hierna Partijen, komen in aanvulling op dan wel in afwijking van de bepalingen in de ALV van

Opdrachtnemer als volgt overeen:

1. Sponsoring en informatiemarkt
a. Opdrachtnemer biedt verschillende vormen van sponsoring aan en organiseert een informatiemarkt bij het professionaliseringsevent Leraren maken het verschil! (hierna: Bijeenkomst(en)).
b. De informatiemarkt wordt, wanneer mogelijk, tijdens de Bijeenkomst(en) georganiseerd. Bezoekers van de Bijeenkomst(en) kunnen de informatiemarkt bezoeken.
c. De Bijeenkomst(en) zoals bedoeld in lid a worden georganiseerd door Dyade Academy BV.

2. De informatiemarkt
a. Er worden alleen kale standruimte verhuurd. Prijzen van standruimte zijn exclusief de extra standbenodigdheden.
b. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
c. Stands in de Expozaal kunnen maximaal 2,70 meter hoog zijn.
d. Presentatie van producten en productinformatie is slechts toegestaan in de eigen standruimte.
e. Het is niet toegestaan een gehuurde stand aan derden over te dragen, dan wel ter beschikking te stellen, tenzij hiervoor, hetzij schriftelijk, hetzij per email, uitdrukkelijk toestemming is gegeven door Opdrachtnemer.
f. Standhouders zijn verplicht tijdens openstelling van de informatiemarkt aanwezig te zijn bij de hun toegewezen stand, tenzij hierover, hetzij schriftelijk, hetzij per email, uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
g. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor gesloten ruil, verkopen en /of andersoortige overeenkomsten tussen standhouders/deelnemers onderling en/of derden. Derhalve aanvaardt Opdrachtnemer op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor geleden schade met betrekking tot bovengenoemde zaken.
h. Opdrachtnemer aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot diefstal, vermissing of schade aan of van goederen en /of personen. U dient zelf een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.
i. Roken is niet toegestaan. Het in acht nemen van de brandveiligheid is te allen tijde uw eigen verantwoordelijkheid. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot brandschade en/of schroeischade. Door u en/of uw medewerkers veroorzaakte brandschade of schroeischade zal te allen tijde op u worden verhaald.
j. Beschadigingen, verontreinigingen of elke andersoortige schade die door een standhouder wordt toegebracht, wordt ten laste gelegd van de betreffende standhouder. De beoordeling van bovengenoemde zaken is binnen de wettelijke bepalingen geheel aan Opdrachtnemer.
k. Inschrijfformulieren voorzien van handtekeningen of initialen zijn bindend, maar ook aanmeldingen welke via ons e-mailadres binnenkomen.
l. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om standhouders welke zich niet respectvol opstellen op de informatiemarkt, zowel naar collega’s alsook naar bezoekers toe, van de informatiemarkt te verwijderen. Het standgeld wordt in een dergelijk geval niet teruggegeven. De beoordeling van een dergelijk gedrag ligt geheel bij Opdrachtnemer en is bindend.

3. Opnames voor commerciële doeleinden
a. Door het accepteren van onderhavige ALV gaat de Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer georganiseerde informatiemarkt akkoord met het door Opdrachtnemer maken/gebruik maken van opnames – zoals maar niet beperkt tot fotografie en/of video – voor commerciële doeleinden.
b. Dat houdt tevens in dat vertegenwoordigers van de Opdrachtgever op de informatiemarkt tijdens deze Bijeenkomst(en) herkenbaar in beeld (kunnen) komen.

4. Gebruik van film,- geluids- en/of andere opnameapparatuur tijdens
Bijeenkomsten
a. Het is de Opdrachtgever verboden op de Bijeenkomst(en) door Opdrachtnemer georganiseerd, film,- geluids-, en/of andere opnameapparatuur te gebruiken dan wel via live verbindingen uit te zenden op bijvoorbeeld sociale media en dergelijke, met dien verstande dat het maken van foto’s wel is toegestaan.
b. Het is de Opdrachtgever wel toegestaan gebruik te maken van film,- geluiden/of andere opnameapparatuur op de informatiemarkt die georganiseerd wordt tijdens de Bijeenkomst(en).

5. Wijzigingen en annulering
a. Opdrachtnemer behoudt te allen tijden het recht de datum, het programma en de vorm van de Bijeenkomst(en) te wijzigen of te annuleren.
b. Ten gevolge van de annulering van de Bijeenkomst(en) onder lid a wordt de informatiemarkt tevens geannuleerd.
c. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen voor de informatiemarkt te annuleren.
d. Bij annulering door de Opdrachtnemer zoals bedoeld onder lid b en c wordt de Opdrachtgever de volgende opties aangeboden:


i. Wanneer de fysieke Bijeenkomst(en) wordt omgezet naar een digitale Bijeenkomst(en) wordt een vervangend sponsorpakket en/of alternatief voor de informatiemarkt passende binnen bij de digitale Bijeenkomst(en) aangeboden aan de Opdrachtgever.
ii. De Overeenkomst tot sponsoring en/of deelname aan de informatiemarkt wordt doorgeschoven naar de eerstvolgende overeenkomstige bijeenkomst.

6. Prioriteitsbepaling
In het geval dat bij het uitvoeren van de activiteiten zoals omschreven in artikel 1 deze Bijzondere voorwaarden in het geding zijn, geldt de volgende prioriteitsbepaling:

a. Indien bij toepassing van deze Bijzondere voorwaarden en de daarin vastgelegde bepaling(en) strijdig is (zijn) met de ALV, gaan de bepalingen in deze Bijzondere voorwaarden vóór op de bepalingen in de ALV.
b. In die gevallen waarin deze Bijzondere voorwaarden niet voorzien, blijven te allen tijde de bepalingen in de ALV van kracht.