Gemak, zekerheid én voordeel!

nummer 2020-001

Bijzondere voorwaarden Dyade Voordeelservice BV

Deze Bijzondere voorwaarden en de daarin vastgelegde bepalingen zijn – naast de Algemene Voorwaarden (ALV) van Dyade Voordeelservice BV (hierna: VDS) – van toepassing op de Onderwijssector (zie artikel 2), die gebruikmaakt van diensten en/of producten, die via de website(s) van VDS door Leveranciers/Zakenpartners van VDS worden aangeboden, komen als volgt overeen:
 1. VDS
  1. VDS houdt zich als belangenbehartiger bezig met het verlenen van diensten aan de Onderwijssector.
  2. De in sub a genoemde diensten bestaan uit het realiseren van inkoopvoordelen op diensten en/of producten van Leveranciers/Zakenpartners door gunstige(re) afspraken te maken over prijs versus kwaliteit en/of voorwaarden.
  3. In het kader van sub a en b stelt VDS de Leverancier/Zakenpartner in de gelegenheid om de overeengekomen dienst en/of het product via de website(s) van VDS aan te bieden en te verkopen aan Schoolbesturen.
 1. Onderwijssector Onderwijssector in algemene zin zijn partijen zoals: schoolorganisaties, onderwijsinstellingen, schoolbesturen, etc. hierna Schoolbesturen, die gebruik maken van de diensten van VDS, zoals omschreven in artikel 1.
  1. Leveranciers/Zakenpartners
   1. Leveranciers zijn de Zakenpartners waarmee VDS, in de hoedanigheid van belang behartiger van Cliënten, collectieve afspraken heeft gemaakt over prijs versus kwaliteit en/of voorwaarden over door hen te leveren diensten en/of producten.
   2. VDS is op geen enkele manier juridisch verbonden met c.q. onderdeel van de desbetreffende Leverancier/Zakenpartner.
   3. Schoolbesturendie-zoalsbepaaldinartikel2-gebruikmakenvaneendienst en/of product, die wordt aangeboden op de website(s) van VDS, gaan alleen een overeenkomst aan met de desbetreffende Leverancier/Zakenpartner dus niet met VDS.
  1. Privacyverklaring
   1. In aanvulling op de activiteiten, die worden genoemd in de hier voor genoemde aanhef en artikel 1, is het verzamelen van Persoonsgegevens inherent aan deze activiteiten.
   2. Vanwege het verzamelen van Persoonsgegevens zoals benoemd in sub a, verwijst VDS, over “hoe met het verzamelen van privacygegevens wordt omgegaan” naar de privacyverklaring die op de Website van www.dyadevoordeelservice.nl staat vermeld.
 1. Prijs versus kwaliteit en voorwaarden van diensten en/of producten
  1. Inaanvullingopartikel1heeftVDSbijSchoolbesturen(steeds)onderzoekgedaan naar de wens voor bepaalde diensten en/of producten.
  2. UitdienhoofdeheeftVDSineenzekereperiodemarktonderzoekgedaaneneenkeuze gemaakt bij welke Leverancier gemiddeld kan worden voldaan voor wat betreft prijs versus kwaliteit en voorwaarden aan de wens van Schoolbesturen voor bepaalde diensten en/of producten.
  3. Gezien het gestelde in sub a en b zijn door VDS op basis van een inspanningsverbintenis binnen de in sub b bedoelde periode keuzes gemaakt voor bepaalde Leveranciers die gemiddeld kunnen voldoen aan door VDS vastgestelde wensen.
  4. De inspanningsverbintenis zoals benoemd in sub c betekent dat VDS uitdien hoofde niet aansprakelijk is voor enig financieel nadeel vanwege eventuele afwijkingen in prijs versus kwaliteit, veiligheid, bruikbaarheid, of enig ander aspect van de dienst en/of product die door VDS is geselecteerd op basis van de wensen van Schoolbesturen. Eventuele afwijkingen in kwaliteit e.d. worden door de desbetreffende Leverancier/Zakenpartner gegarandeerd.
 1. Wat te doen in geval van klachten, annulering, restituties, problemen
  1. Bij annulering van je aankoop of het indienen van een klacht en/of daarmee samenhangende restituties of het melden van problemen (hierna: conflict) dient door een Schoolbestuur rechtstreeks contact gelegd te worden met de desbetreffende Leverancier/Zakenpartner van de dienst en/of product.
  2. VDS is niet verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen respectievelijk de levering van de dienst(en) en/of product(en) die door de Leverancier/Zakenpartner via website(s) van VDS worden aangeboden.
  3. In geval een Schoolbestuur het met de Leverancier/Zakenpartner over een conflict niet eens kan worden, zal VDS op verzoek van het Schoolbestuur op inspanningsbasis een bemiddelende rol spelen.
 1. VDS en vergoeding voor haar dienstverlening
  1. VDSbrengtgeenkosteninrekeningaanSchoolbesturendiegebruikmakenvande diensten van VDS.
  2. VDSontvangtvandeLeverancier/Zakenpartnereenfeevoorhaarinspanningen.
 1. Prioriteitsbepaling
   In het geval dat bij het uitvoeren van de activiteiten zoals omschreven in artikel 1 deze Bijzondere voorwaarden in het geding zijn, geldt de volgende prioriteitsbepaling:
  1. Indien bij toepassing van deze Bijzondere voorwaarden en de daarin vastgelegde bepaling(en) strijdig is (zijn) met de ALV, gaan de bepalingen in deze Bijzondere voorwaarden vóór op de bepalingen in de ALV.
  2. In die gevallen waarin deze Bijzondere voorwaarden niet voorzien, blijven te allen tijde de bepalingen in de ALV van kracht.

© dyadevoordeelservice.nl 2021   |   Op onze diensten zijn de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van toepassing  | KvK 64999009